ĉina Esperanto-Muzeo,Esperanto-Muzeo

Komitato de la muzeo

    Konsilantoj:

    Chen Haosu  Tan Xiuzhu, Zhu Mingyi , Hou ZHipin, Zou Guoxiang

    Prezidantoj: Chen Shi, Hu Xiaolin

    vicprezidantoj: Cao Shengqiang,  Zhao Jun, Wang Ruixing

    Sekretarioj:Jiang Limin Semio